ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

admin, 13/9/2017

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών διακηρύσσει ότι την 26/09/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου (ΠΕΠΑΝΟΣ) του ΠΕΑΚ Πατρών για τα έτη 2017 – 2018 με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ’ αρίθμ. 6/2017 αναλυτική διακήρυξη και σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 6/12-09-2017 απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν:

Έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του ΠΕΑΚ Πάτρας, κλειστό γυμναστήριο «ΤΟΦΑΛΟΣ», οδός Πανεπιστημίου 480, Τ.Κ. 26443, Πάτρα, από τον υπάλληλο, Αγγελόπουλο Αριστομένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα www.peakpatras.gr

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μπορεί να αναζητήσει κάποιος ηλεκτρονικά στην κάτωθι διεύθυνση κάνοντας αναζήτηση στον κατάλογο των προκηρύξεων με τον μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ 17PROC001940490 ή/και με τον κωδικό CPV 45212290-5.
http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e1s1

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.
Νικόλαος Κανελλάκης


Αρχεία διακήρυξης