ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

admin, 21/3/2018

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών διακηρύσσει ότι την 02/04/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγροποιημένου αερίου πετρελαίου θέρμανσης (προπάνιο) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής [μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) υπολογιζόμενο στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά τιμή λιανικής πώλησης του είδους βάσει της τιμής ΕΛΠΕ από το δελτίο τιμών διυλιστηρίου του ΥΠ.Ε.Α.], σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ’ αρίθμ. 1/2018 αναλυτική διακήρυξη και σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 2/20-03-2018 απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν:

To πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του ΠΕΑΚ Πάτρας, κλειστό γυμναστήριο «ΤΟΦΑΛΟΣ», οδός Πανεπιστημίου 480, Τ.Κ. 26443, Πάτρα, από τον υπάλληλο, Αγγελόπουλο Αριστομένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή μέσω του ιστότοπου www.peakpatras.gr ή στο www.eprocurement.gov.gr κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑΜ 18PROC002832823 και τον κωδικό CPV 09133000-0.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.
Νικόλαος Κανελλάκης


ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΕΥΔ