ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

admin, 20/4/2018

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών διακηρύσσει ότι την 14/05/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες γραπτές προσφορές για την εκμίσθωση των γηπέδων 5x5 του αθλητικού κέντρου "Δ. Τόφαλος" του ΠΕΑΚ Πάτρας. Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζονται το ποσό των 200,00 € (συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 2/2018 αναλυτική διακήρυξη και σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 3/19-04-2018 απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν α) όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, β) Ενώσεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι οποίες πρέπει να έχουν ορίσει κοινό εκπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο να τους εκπροσωπεί καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του ΠΕΑΚ Πάτρας, κλειστό γυμναστήριο "Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ", οδός Πανεπιστημίου 480, Τ.Κ. 26443, Πάτρα, από τον υπάλληλο, Αγγελόπουλο Αριστομένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από τον ιστότοπο του ΠΕΑΚ Πάτρας (http://www.peakpatras.gr).

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.


Νικόλαος Κανελλάκης

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΨΜ6Κ469Η32-ΞΒΠ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ