ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Πανπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών διακηρύσσει ότι την 07/11/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου (ΠΕΠΑΝΟΣ) του ΠΕΑΚ Πατρών για τα έτη 2018 – 2019 με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ’ αρίθμ. 3/2018 αναλυτική διακήρυξη και σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 1/18-10-2018 απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας.

  • Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 55.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 44.354,84€)
  • Διάρκεια σύμβασης: Από την 16/11/2018 και για έντεκα μήνες

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν:

  1. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
  2. Ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων

Έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του ΠΕΑΚ Πάτρας, κλειστό γυμναστήριο «ΤΟΦΑΛΟΣ», οδός Πανεπιστημίου 480, Τ.Κ. 26443, Πάτρα, από τον υπάλληλο, Αγγελόπουλο Αριστομένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα www.peakpatras.gr

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μπορεί να αναζητήσει κάποιος ηλεκτρονικά στην κάτωθι διεύθυνση κάνοντας αναζήτηση στον κατάλογο των προκηρύξεων με τον μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ 18PROC003905807 ή/και με τον κωδικό CPV 45212290-5

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e1s1

Αρχεία Διαγωνισμού:

  1. Περίληψη Διαγωνισμού
  2. Διαγωνισμός
  3. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
  4. ΤΕΥΔ


Σχετικά

Πανπελοποννησιακό Αθλητικό Κέντρο Πάτρας

Επικοινωνία

Πανεπιστημίου 480 - Μποζαΐτικα,
264 43, Πάτρα,

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 456131
"Α. Πεπανός" +30 2610 643903

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 430644
"Α. Πεπανός" +30 2610 643907