ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών διακηρύσσει ότι την 27/12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγροποιημένου αερίου πετρελαίου θέρμανσης (προπάνιο) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής [μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) υπολογιζόμενο στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά τιμή λιανικής πώλησης του είδους βάσει της τιμής ΕΛΠΕ από το δελτίο τιμών διυλιστηρίου του ΥΠ.Ε.Α.], σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ’ αρίθμ. 4/2018 αναλυτική διακήρυξη και σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 1/12-12-2018 απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας.

  • Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
  • Ενδεικτική ποσότητα καυσίμου: 100.000 λίτρα

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν:

1. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

2. Συνεταιρισμοί

3. Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά

To πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του ΠΕΑΚ Πάτρας, κλειστό γυμναστήριο «ΤΟΦΑΛΟΣ», οδός Πανεπιστημίου 480, Τ.Κ. 26443, Πάτρα, από τον υπάλληλο, Αγγελόπουλο Αριστομένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή μέσω του ιστότοπου www.peakpatras.gr ή στο www.eprocurement.gov.gr κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑΜ 18PROC004189214 και τον κωδικό CPV 09133000-0.

Αρχεία διαγωνισμού:

  1.  Περίληψη Διακήρυξης
  2.  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
  3.  Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών
  4.  Οικονομική Προσφορά
  5.  Τ.Ε.Υ.Δ.

Σχετικά

Πανπελοποννησιακό Αθλητικό Κέντρο Πάτρας

Επικοινωνία

Πανεπιστημίου 480 - Μποζαΐτικα,
264 43, Πάτρα,

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 456131
"Α. Πεπανός" +30 2610 643903

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 430644
"Α. Πεπανός" +30 2610 643907