ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, και με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΚΑΙ ΜΠΙΤΣ ΤΕΝΙΣ», και συνολικό προϋπολογισμό (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.):259.160,00€.

Αρχεία διαγωνισμού:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΥΔ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ