ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών, σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 962/01-07-2019 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΞΞΠ469Η32-Β15) διακηρύσσει ότι παρατείνεται η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για την Τρίτη 09/07/2019, ώρα 10:00 π.μ., οπότε και θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις ανάγκες του κλειστού κολυμβητηρίου “Α. Πεπανός” του ΠΕΑΚ Πατρών με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ’ αρίθμ. 3/2019 αναλυτική διακήρυξη και σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 945/27-06-2019 απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας.

  • Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν:

1. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

2. Συνεταιρισμοί

3. Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά

To πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του ΠΕΑΚ Πάτρας, κλειστό γυμναστήριο «ΤΟΦΑΛΟΣ», οδός Πανεπιστημίου 480, Τ.Κ. 26443, Πάτρα, από τον υπάλληλο, Αγγελόπουλο Αριστομένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή μέσω του ιστότοπου www.peakpatras.gr ή στο www.eprocurement.gov.gr κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑΜ 19PROC005185034 και τον κωδικό CPV 31711200-5.


Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.

Νικόλαος Κανελλάκης

Αρχείο παράτασης:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-19PROC005200281

Σχετικά

Πανπελοποννησιακό Αθλητικό Κέντρο Πάτρας

Επικοινωνία

Πανεπιστημίου 480 - Μποζαΐτικα,
264 43, Πάτρα,

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 456131
"Α. Πεπανός" +30 2610 643903

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 430644
"Α. Πεπανός" +30 2610 643907