ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, και με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΚΑΙ ΜΠΙΤΣ ΤΕΝΙΣ», και συνολικό προϋπολογισμό (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.): 259.160,00€.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας/υπηρεσίας. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Το ΠΕΑΚ Πατρών ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας www.peakpatras.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους και τα λοιπά τεύχη της προκήρυξης σύμβασης. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 1.181 κυβ. μέτρων άμμου (Ολυμπιακών προδιαγραφών) για την επίστρωση των αγωνιστικών χώρων (εργασίες εγκιβωτισμού, επίστρωσης και προστασίας άμμου) των αγωνιστικών χώρων των αθλημάτων μπιτς βόλεϊ και μπιτς τένις. (Κωδικοί CPV 14212000-0; 45212220-4).

Φορέας υλοποίησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΕΑΚ Πατρων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 1899 με ποσό 259.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΠΕΑΚ Πατρών και χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ως άνω τακτικού προϋπολογισμού.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας μαζί με τις απαιτούμενες υπηρεσίες, όπως αυτές αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση οι τιμές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.

  • Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: Τετάρτη 03/07/2019 και ώρα 18:00
  • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 03/07/2019 και ώρα 18:00
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Κυριακή 14/07/2019, ώρα 23:00
  • Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Πέμπτη 18/07/2019, ώρα 10:00 π.μ.
  • Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 76712
  • ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005216609

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 25, Ν.4412/2016.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 1% επί της προεκτιμώμενης αξίας (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι στο ποσό των δύο χιλιάδων μηδέν ενενήντα ευρώ (2.090,00€). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης).

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δύο (2) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η ισχύς της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι 02/09/2019 με τελική ημερομηνία παράδοσης την 01/08/2019.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ. του ΠΕΑΚ Πατρών

Νικόλαος Κανελλάκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΥΔ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σχετικά

Πανπελοποννησιακό Αθλητικό Κέντρο Πάτρας

Επικοινωνία

Πανεπιστημίου 480 - Μποζαΐτικα,
264 43, Πάτρα,

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 456131
"Α. Πεπανός" +30 2610 643903

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 430644
"Α. Πεπανός" +30 2610 643907