ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Το Παμπελοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Πατρών ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου για τις ανάγκες του κλειστού κολυμβητηρίου «Α.Πεπανός» του ΠΕΑΚ Πατρών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, ενώ η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 100.000,00€). Οι προς παροχή υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (45212290-5).

Αρχεία προκήρυξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Σχετικά

Πανπελοποννησιακό Αθλητικό Κέντρο Πάτρας

Επικοινωνία

Πανεπιστημίου 480 - Μποζαΐτικα,
264 43, Πάτρα,

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 456131
"Α. Πεπανός" +30 2610 643903

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 430644
"Α. Πεπανός" +30 2610 643907