ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Πανπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, και με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμήθειας υγροποιημένου αερίου πετρελαίου θέρμανσης (προπάνιο), και συνολικό προϋπολογισμό (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.): 80.000,00€ (64.516,13€ άνευ Φ.Π.Α.)

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α ́ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Το Π.Ε.Α.Κ. Πατρών ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας www.peakpatras.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης σύμβασης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 89.605,73lt υγροποιημένου αερίου πετρελαίου θέρμανσης (προπάνιο) για την κάλυψη των αναγκών των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚ Πάτρας. Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο) (09133000-0). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για ένα έτος ή έως εξαντλήσεως του φυσικού ή οικονομικού της αντικειμένου. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του υπό προμήθεια είδους για την ως άνω περίοδο της σύμβασης υπολογίζεται στο ποσό των 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός € 64.516,13 προ Φ.Π.Α.) για 89.605,73lt υγραερίου, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες του ΠΕΑΚ Πάτρας για την ως άνω περίοδο. Το ΠΕΑΚ Πατρών διατηρεί αποκλειστικό δικαίωμα είτε

α) για επέκταση της σύμβασης σε περίπτωση εξάντλησης του φυσικού της αντικειμένου πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου με ταυτόχρονη αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά την ποσότητα των 20.000lt υγραερίου χωρίς να υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό της σύμβασης, είτε

β) για άσκηση δίμηνης παράτασης- προαίρεσης στην περίπτωση που παρέλθει η χρονική διάρκεια της σύμβασης πριν την εξάντληση του οικονομικού ή/και του φυσικού της αντικειμένου με ταυτόχρονη αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά την ποσότητα των 20.000lt υγραερίου χωρίς να υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό της σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής, ήτοι μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά τιμή λιανικής πώλησης του είδους βάσει της τιμής ΕΛΠΕ από το δελτίο τιμών διυλιστηρίου του ΥΠ.Ε.Α., όπως έχει διαμορφωθεί την ημέρα παράδοσής της (και είναι αντίστοιχο της ποιότητας και κάθε άλλου χαρακτηριστικού γνωρίσματός του). Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (λ.χ. έξοδα μεταφοράς), εκτός από το ΦΠΑ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του ΠΕΑΚ Πάτρας. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.1613.0000 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2021 και 2022 με το ποσό των 80.000,00€ ως εξής:

ΈτοςΠοσό
2021 30.000,00€
202250.000,00€

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας, όπως αυτή αναφέρεται στην σχετική διακήρυξη.

 • Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: Κυριακή 14/11/2021 και ώρα 06:00 π.μ..
 • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Κυριακή 14/11/2021 και ώρα 06:00 π.μ..
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Δευτέρα 29/11/2021, ώρα 06:00 π.μ.
 • Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Πέμπτη 02/12/2021, 10:00 π.μ. 
 • Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 143081
 • ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC009531471

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 25, Ν.4412/2016.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι στο ποσό των 1.290,32€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η ισχύς της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι τις 31/03/2022 ή έως εξαντλήσεως του φυσικού ή οικονομικού της αντικειμένου.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.

Νικόλαος Παπαδημάτος


ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη διαγωνισμού
 3. Τεχνικές Προδιαγραφές
 4. Οικονομική προσφορά
 5. ΤΕΥΔ

Σχετικά

Πανπελοποννησιακό Αθλητικό Κέντρο Πάτρας

Επικοινωνία

Πανεπιστημίου 480 - Μποζαΐτικα,
264 43, Πάτρα,

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 456131
"Α. Πεπανός" +30 2610 643903

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 430644
"Α. Πεπανός" +30 2610 643907