ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Πανπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου (ΠΕΠΑΝΟΣ) του ΠΕΑΚ Πατρών για το έτος 2022, και συνολικό προϋπολογισμό (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.): 60.078,00€ (48.450,00€ άνευ Φ.Π.Α.) 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α ́ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Το Π.Ε.Α.Κ. Πατρών ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας www.peakpatras.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης σύμβασης. Αντικείμενο της σύμβασης

ΤΜΗΜΑ Α’ – Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και ελέγχου καλής λειτουργίας των Η/Μ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών συντήρησης και ελέγχου καλής λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου του κολυμβητηρίου «Α. ΠΕΠΑΝΟΣ», το οποίο διαθέτει τις ακόλουθες δύο κολυμβητικές δεξαμενές.

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΠΑΝΟΣ
ΠΙΣΙΝΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
50 Χ 21 m
2.500 m3
ΚΑΤΑΔΥΤΗΡΙΟ
33 Χ 21 m
3.500 m3

ΤΜΗΜΑ Β’ – (Συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Εργασία ελέγχου λειτουργίας και καθαρισμού των κολυμβητικών δεξαμενών» του κολυμβητηρίου «Α. ΠΕΠΑΝΟΣ».

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΠΑΝΟΣ
ΠΙΣΙΝΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
50 Χ 21 m
2.500 m3
ΚΑΤΑΔΥΤΗΡΙΟ
33 Χ 21 m
3.500 m3

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45212290-5 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 : «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και ελέγχου καλής λειτουργίας των Η/Μ», εκτιμώμενης αξίας 11.700,00 πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 2 : «Συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών», εκτιμώμενης αξίας 36.750,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 1 έτος. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται σε μηνιαία βάση σε διάρκεια ενός έτους πλην του μηνός Αυγούστου, λόγω μη λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εκτός αν άλλως αποφασιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

 • Προσφορές υποβάλλονται είτε για κάθε τμήμα ξεχωριστά, είτε και για τα δύο τμήματα.
 • Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: Πέμπτη 30/12/2021 και ώρα 06:00 π.μ..
 • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 30/12/2021 και ώρα 06:00 π.μ.
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Παρασκευή 14/01/2022, ώρα 06:00 π.μ.
 • Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Τετάρτη 19/01/2022, 13:00 μ.μ. 
 • Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 151544
 • ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC009871873

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 25, Ν.4412/2016.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης για τις παρούσες συμβάσεις, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, ποσού ανά τμήμα ως εξής


Αριθμητικώς
Ολογράφως
ΤΜΗΜΑ Α 
234,00€
Διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ
ΤΜΗΜΑ B
735,00€
Εφτακόσια τριάντα πέντε ευρώ

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η ισχύς της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.

Νικόλαος Παπαδημάτος

ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη διαγωνισμού
 3. Τεχνικές Προδιαγραφές
 4. Οικονομική προσφορά
 5. ΤΕΥΔ

Σχετικά

Πανπελοποννησιακό Αθλητικό Κέντρο Πάτρας

Επικοινωνία

Πανεπιστημίου 480 - Μποζαΐτικα,
264 43, Πάτρα,

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 456131
"Α. Πεπανός" +30 2610 643903

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 430644
"Α. Πεπανός" +30 2610 643907