ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Πανπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, και με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμήθειας υγροποιημένου αερίου πετρελαίου θέρμανσης (προπάνιο), και συνολικό προϋπολογισμό (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.): 74.400,00€ (60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α ́ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Το Π.Ε.Α.Κ. Πατρών ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας www.peakpatras.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης σύμβασης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 89.552,24lt υγροποιημένου αερίου πετρελαίου θέρμανσης (προπάνιο) για την κάλυψη των αναγκών των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚ Πάτρας. Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο)(09133000-0). Το ΠΕΑΚ Πατρών διατηρεί αποκλειστικό δικαίωμα είτε

α) για επέκταση της σύμβασης σε περίπτωση εξάντλησης του φυσικού της αντικειμένου πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου με ταυτόχρονη αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά την ποσότητα των 10.000lt υγραερίου χωρίς να υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό της σύμβασης, είτε

β) για άσκηση δίμηνης παράτασης- προαίρεσης στην περίπτωση που παρέλθει η χρονική διάρκεια της σύμβασης πριν την εξάντληση του οικονομικού ή/και του φυσικού της αντικειμένου με ταυτόχρονη αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά την ποσότητα των 10.000lt υγραερίου χωρίς να υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό της σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής, ήτοι μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά τιμή λιανικής πώλησης του είδους βάσει της τιμής ΕΛΠΕ από το δελτίο τιμών διυλιστηρίου του ΥΠ.Ε.Α., όπως έχει διαμορφωθεί την ημέρα παράδοσής της (και είναι αντίστοιχο της ποιότητας και κάθε άλλου χαρακτηριστικού γνωρίσματός του). Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (λ.χ. έξοδα μεταφοράς), εκτός από το ΦΠΑ. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας, όπως αυτή αναφέρεται στην σχετική διακήρυξη.

 • Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
 • Παρασκευή 30/12/2022 ώρα 22:00 μ.μ.
 • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30/12/2022 ώρα 22:00 μ.μ.
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Σάββατο 14/01/2023 ώρα 12:00 μ.μ.
 • Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Τρίτη 17/01/2023, ώρα 12:00 μ.μ.
 • Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 180913
 • ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011937399

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 25, Ν.4412/2016.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η ισχύς της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι τις 31/12/2023 ή έως εξαντλήσεως του φυσικού ή οικονομικού της αντικειμένου.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.

Νικόλαος ΠαπαδημάτοςΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη διαγωνισμού
 3. Οικονομική προσφορά
 4. Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
 5. ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ
 6. ESPD xml

Σχετικά

Πανπελοποννησιακό Αθλητικό Κέντρο Πάτρας

Επικοινωνία

Πανεπιστημίου 480 - Μποζαΐτικα,
264 43, Πάτρα,

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 456131
"Α. Πεπανός" +30 2610 643903

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 430644
"Α. Πεπανός" +30 2610 643907