ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, και με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια πλήρους συστήματος χρονομέτρησης και βατήρων εκκίνησης για τις ανάγκες του κλειστού κολυμβητηρίου “Α. Πεπανός” του ΠΕΑΚ Πατρών», και συνολικό προϋπολογισμό (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.): 126.480,00€.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας/υπηρεσίας. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ