ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών διακηρύσσει ότι την 29/11/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου (ΠΕΠΑΝΟΣ) του ΠΕΑΚ Πατρών για τα έτη 2019 – 2020 με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ’ αρίθμ. 7/2019 αναλυτική διακήρυξη και σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 2/04-11-2019 απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας.

  • Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 48.387,09€)
  • Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα ημερολογιακό έτος.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν:

  1. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
  2. Ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων


Έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του ΠΕΑΚ Πάτρας, κλειστό κολυμβητήριο «Α. Πεπανός», οδός Πατρών Κλάους 91-93, Τ.Κ. 26335, Πάτρα, από τον υπάλληλο, Μακρόπουλο Βασίλειο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα www.peakpatras.gr Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μπορεί να αναζητήσει κάποιος ηλεκτρονικά στην κάτωθι διεύθυνση κάνοντας αναζήτηση στον κατάλογο των προκηρύξεων με τον μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ 19PROC005870433 ή/και με τον κωδικό CPV 45212290-5

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e1s1

Αρχεία διαγωνισμού:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔΣχετικά

Πανπελοποννησιακό Αθλητικό Κέντρο Πάτρας

Επικοινωνία

Πανεπιστημίου 480 - Μποζαΐτικα,
264 43, Πάτρα,

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 456131
"Α. Πεπανός" +30 2610 643903

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 430644
"Α. Πεπανός" +30 2610 643907