Ματαίωση της υπ. αριθμ. 7/2019 διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31ης Συνεδρίασης 23-11-2019

Σήμερα την 23-11-2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00, συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση, στο χώρο του γραφείου του Προέδρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών (Π.Ε.Α.Κ.) στο κλειστό κολυμβητήριο Α.ΠΕΠΑΝΟΣ, η Επιτροπή Διοίκησης (Ε.Δ.), προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου.

Παρόντες: Παπαδημάτος Νικόλαος (Πρόεδρος), Κουρέτας Μιχάλης (Αντιπρόεδρος), Ασημακόπουλος Αριστείδης (Γραμματέας), Ζησιμάτος Γεώργιος (Έφορος), Χρυσανθόπουλος Αναστάσιος (Ταμίας), Αθανασοπούλου Βασιλική (Μέλος), Κωστοπούλου Νικολίτσα (Μέλος).

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το σώμα μπήκε στη συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Ματαίωση της υπ. αριθμ. 7/2019 διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου (ΠΕΠΑΝΟΣ) του ΠΕΑΚ Πατρών για τα έτη 2019 – 2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης, κ. Νικόλαος Παπαδημάτος, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισηςκαι εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014)"

β. των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129A/15) 

γ. του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016) όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ2/100018/0026/30-12-2016)

δ. του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Π.Δ. 109 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 145/17-8-2009). "Οργανισμός του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών."

3. Απόφαση (Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 847/11-7-2000). "Κανονισμός λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.)"

4. Π.Δ. 53/2000 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 43/1-3-2000). "Ίδρυση Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών."

5. Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 121/17-6-1999). "Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις."

6. Π.Δ. 456/1988 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 209/22-9-1988). "Οργάνωση και λειτουργία Γυμναστηρίων."

7. Π.Δ. 715/1979 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 212/10-9-1979). "Περί τρόπου ενέργειας υπό των Ν.Π.Δ.Δ. προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεις εργασιών."

8. Ν. 423/1976 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 223/21-8-1976). "Περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν."

9. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/303061/10324/2488/384 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 346/Υ0ΔΔ/2019) με θέμα "Ορισμός μελών της Επιτροπής Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ» και την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/528385/18331/3874/552 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 822/Υ0ΔΔ/07.10.2019) με θέμα «Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/303061/10324/2488/384/5.6.2019 απόφασης ορισμού μελών της Επιτροπής Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ».

10. Την υπ. αριθμ. 7/2019 διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου (ΠΕΠΑΝΟΣ) του ΠΕΑΚ Πατρών για τα έτη 2019 – 2020 (ΑΔΑΜ 19PROC005870433). Βάσει της περ. β’, παρ. 2 του άρθρου 106 «Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: …. β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,» Κατόπιν επανεξέτασης των αναγκών και των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης (α) των κολυμβητικών δεξαμενών, και (β) των Η/Μ εγκαταστάσεων του κλειστού κολυμβητηρίου «Α. ΠΕΠΑΝΟΣ», διαπιστώθηκε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και αιτούμενες υπηρεσίες, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 7/2019 Διακήρυξη του νομικού μας προσώπου, δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτούμενες ανάγκες, και περιέχουν όρους περιοριστικούς ως προς τη συμμετοχή των πιθανών υποψηφίων αναδόχων, χωρίς οι περιορισμοί αυτοί να συνδέονται άμεσα με την ποιότητα της παροχής των αιτούμενων υπηρεσιών.

Για αυτό τον λόγο πρέπει:

(α) να διενεργηθεί εκ νέου προσεκτική εξέταση και επαναπροσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών του εν λόγω διαγωνισμού,

(β) να εξετασθεί η διαμόρφωση δύο ξεχωριστών διαγωνιστικών διαδικασιών για (1) τη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών, και (2) για την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων, του κολυμβητηρίου «Α. ΠΕΠΑΝΟΣ», καθώς οι δύο αυτές κατηγορίες υπηρεσιών αποτελούν πλήρως ξεχωριστά αντικείμενα.

Ως εκ τούτου εισηγούμαι την ματαίωση της υπ’ αριθμ. 7/2019 διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου (ΠΕΠΑΝΟΣ) του ΠΕΑΚ Πατρών για τα έτη 2019 – 2020 (ΑΔΑΜ 19PROC005870433) και την εκ νέου προσεκτική εξέταση του θέματος σύμφωνα με τις άνω αναφερόμενες προτάσεις μου.

Τα μέλη της επιτροπής διοίκησης, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, προχώρησαν σε ανάλυση της εισήγησης του προέδρου και κατόπιν αυτής, διαπίστωσαν και επιβεβαίωσαν ότι η περιγραφή των κριτηρίων επιλογής της υποπαραγράφου 2.2.5 περί «Προτύπων διασφάλισης ποιότητας», στη σελίδα 14 του κειμένου, περιέχει συγκεκριμένους όρους, όπως «η απαίτηση προτύπου ISO 9001-2015 ως προς την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και η προσκόμιση καταλόγου ανάλογων αναθέσεων της προηγούμενης τριετίας», η συμπερίληψη των οποίων δύναται να περιορίσει, αναίτια, τον αριθμό των υποψηφίων αναδόχων, λειτουργώντας εις βάρος της ωφέλειας που προκύπτει από μία μειοδοτική διαδικασία, χωρίς να μεταβάλει την ποιότητα των ζητούμενων παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης. Γεγονός που μπορεί, τελικώς, να λειτουργήσει εις βάρος του επιθυμητού ανταγωνισμού για την κατάθεση της βέλτιστης οικονομικής προσφοράς, και συνεπώς εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. 


Κατά συνέπεια, τα μέλη της επιτροπής διοίκησης συμφωνούν ομόφωνα:

(α) στην ματαίωση της υπ. αριθμ. 7/2019 διακήρυξης,

β) στη νέα προσεκτική εξέταση και επαναπροσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του εν λόγω διαγωνισμού, και

(γ) στην εξέταση της διαμόρφωσης δύο ξεχωριστών διαγωνιστικών διαδικασιών για (1) τη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών, και (2) για την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων, που να αντικαθιστούν το διαγωνισμό της υπ. αριθμ. 7/2019 διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/23-11-2019.


Ο Γραμματέας της Ε.Δ. του Π.Ε.Α.Κ. Πατρών 

Ασημακόπουλος Αριστείδης

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ. του Π.Ε.Α.Κ. Πατρών

Παπαδημάτος Νικόλαος

Απόφαση 1/23-11-2019

Σχετικά

Πανπελοποννησιακό Αθλητικό Κέντρο Πάτρας

Επικοινωνία

Πανεπιστημίου 480 - Μποζαΐτικα,
264 43, Πάτρα,

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 456131
"Α. Πεπανός" +30 2610 643903

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 430644
"Α. Πεπανός" +30 2610 643907