ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών διακηρύσσει ότι την 24/04/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών του κλειστού κολυμβητηρίου Α.ΠΕΠΑΝΟΣ του ΠΕΑΚ Πατρών για το έτος 2020 με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ’ αρίθμ. 5/2020 αναλυτική διακήρυξη και σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 1/09-04-2020 απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας.

  • Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 30.375,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 24.495,96€)
  • Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31-12-2020.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν:

  1. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
  2. Ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων

Έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του ΠΕΑΚ Πάτρας, κλειστό γυμναστήριο «Δ. Τόφαλος», οδός Πανεπιστημίου 480, Τ.Κ. 26443, Πάτρα, από τον υπάλληλο, Αγγελόπουλο Αριστομένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα www.peakpatras.gr Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μπορεί να αναζητήσει κάποιος ηλεκτρονικά στην κάτωθι διεύθυνση κάνοντας αναζήτηση στον κατάλογο των προκηρύξεων με τον μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ 19PROC005870433 ή/και με τον κωδικό CPV 45212290-5

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e1s1

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.

Παπαδημάτος Νικόλαος

Αρχεία διαγωνισμού: